Aanmelden

Het Rijks VMBO Campus kan leerlingen plaatsen waarbij uit de aangeleverde gegevens
blijkt dat de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In principe komen alle leerlingen, die van de basisschool het advies voor VMBO gekregen hebben, in aanmerking voor plaatsing. Dit advies van de basisschool is bindend.
Voor een aanmelding zijn de volgende documenten nodig:

  • aanmeldformulier van Het Rijks
  • uniforme aanmeldings- en advies formulier dat is verstrekt door de basisschool
  • een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of een kopie van de identiteitskaart.

Een aanmeldformulier is te krijgen op school, of hier te downloaden.

Plaatsingsprocedure en tijdpad schooljaar 2016-2017

Datum 2017

Activiteit

17 en 18 februari
15 maart

Ontdekdagen
Extra ontdekdag (deel) voor leerlingen die uitgeloot zijn

15 februari t/m 6 maart

Inleveren aanmeldingsformulier bij Het Rijks

8 maart

Eerste loting op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

10 maart

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele loting

17 maart

Definitieve aanmelding op VO-school van uitgelote leerlingen 1e ronde

24 maart

Uiterlijke datum PO voor opsturen onderwijskundige rapporten en gegevens leerlingvolgsystemen van betrokken leerlingen 1e ronde

31 maart

Uiterlijke datum PO voor opsturen onderwijskundige rapporten en gegevens leerlingvolgsystemen van betrokken leerlingen 2e ronde

21 april

School stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6 weken termijn).
Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. ingeval van zorgplicht) kan de school besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal vier weken verlengen (t/m 19 mei)

7 juni

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

 

Plaatsing
Het Rijks VMBO Campus kan 155 tot 170 brugklasleerlingen plaatsen, afhankelijk van de geadviseerde leerweg.

Toelating
De beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.

Instromen in leerjaar 2 of 3
Dit kan door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de leerlingadministratie van de school. Zij zijn bereikbaar via het mailadres a.vkolck@het-rijks.nl of het telefoonnummer (024) 352 36 80. Het aanmeldingsformulier dient ingevuld te worden ingeleverd bij de leerlingadministratie van de school.
Na het inleveren van het aanmeldingsformulier word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Een kijkje nemen in de school?
Stuur een mail naar info@het-rijks.nl met het verzoek om een kijkje te komen nemen. De afdelingsleider van de betreffende afdeling zal dan een afspraak inplannen.