Aanmelden

Aanmelden leerjaar 1

Het Rijks VMBO Campus kan leerlingen plaatsen waarbij uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In principe komen alle leerlingen, die van de basisschool het advies voor VMBO gekregen hebben, in aanmerking voor plaatsing. Dit advies van de basisschool is bindend.
Voor een aanmelding zijn de volgende documenten nodig:

  • aanmeldformulier van Het Rijks
  • het uniforme aanmeld- en adviesformulier dat is verstrekt door de basisschool
  • een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of een kopie van de ID –kaart incl. BSN-nummer.

Een aanmeldformulier is te krijgen op school. De Plaatsingsprocedure en het tijdpad voor schooljaar 2020-2021 verschijnt lopende het schooljaar op de site.

 

Plaatsingsprocedure en tijdpad schooljaar 2020-2021

Datum 2019

Activiteit

15 februari

Lesjesmiddag voor leerlingen; ontdekmiddag voor ouders

16 februari

 

Open Dag

13 februari t/m 8 maart

Inleveren aanmeldingsformulier bij Het Rijks

 

13 maart

Eerste loting op scholen die een over aanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

15 maart

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele loting

22 maart

Definitieve aanmelding op VO-school van uitgelote leerlingen 1e ronde

22 maart

Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO, inclusief bijlage, van betrokken leerlingen 1e ronde

5 april

Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO, inclusief bijlage, van betrokken leerlingen 2e ronde

29 april

School stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6 weken termijn).

Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. ingeval van zorgplicht) kan de school besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal vier weken verlengen.

5 juni

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers

 

  • Voor vragen over de plaatsingsprocedure:
    Thijs Dovermann, teamleider onderbouw (024-3523680; t.dovermann@het-rijks.nl).
  • Voor vragen over extra ondersteuningsmogelijkheden:
    Job Heijltjes, zorgcoördinator (024-3593747; j.heijltjes@het-rijks.nl)


Plaatsing

Het Rijks VMBO Campus kan 160 leerlingen plaatsen met een advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is er ruimte voor leerlingen met een (G)T advies. Hiervoor geldt geen instroombeperking.

Toelating

De definitieve beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.

 

Aanmeldingen leerjaar 2 en 3

Leerlingen die zich willen aanmelden voor leerjaar 2 of 3 kunnen daarvoor contact opnemen:

We hanteren een maximale klassengrootte van 20 leerlingen voor GT; 18 voor kader en 16 voor basis. Aan het einde van het schooljaar, na de overgangsvergaderingen, hebben we zekerheid over het aantal leerlingen per klas voor volgend schooljaar. Pas op dat moment kunnen we met zekerheid zeggen of er ook daadwerkelijk plaats is in een bepaald leerjaar.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2019-2020

We hebben nog enkele plaatsen in leerjaar 1 voor de kader en gemengde leerweg.

We verwachten voor alle leerwegen leerlingen te kunnen plaatsen in leerjaar 2.

We hebben geen plaats meer voor instroom in leerjaar 3.