Begeleiding

De meeste leerlingen vinden snel hun weg op school en kunnen het schoolwerk goed aan. Als je merkt dat bepaalde dingen niet goed lukken, zijn er speciale begeleiders aanwezig die je extra hulp kunnen bieden. Deze begeleiding vindt gewoon onder lestijd plaats.

Mentoraat
Iedere klas heeft een mentor. Dit is de centrale figuur in de begeleiding van de leerlingen en aanspreekpunt voor de ouders. De mentor heeft als taak de studieresultaten van de leerlingen te volgen en loopbaangesprekken te voeren met de leerling. Bovendien let hij of zij er ook op of de leerlingen zich in de klas en in de school prettig voelen. De mentor kan de zorgcoördinator op de hoogte stellen van een probleem en op deze manier contact onderhouden of hulp aanbieden als dat nodig is.

De mentor onderhoudt de contacten met de ouder(s)/ verzorger(s) door het verzorgen van de rapportage en de gesprekken op de ouderavonden. Daarnaast zal de mentor tussentijds contact opnemen als hiervoor een aanleiding is. Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook altijd zelf telefonisch of via de mail contact opnemen met de mentor.

Extra ondersteuning
Om het schooltraject van met name die leerlingen die extra ondersteuning behoeven optimaal te kunnen begeleiden is een zorgcoördinator aangesteld. Deze zorgcoördinator zorgt voor de contacten met allerlei externe instanties op het gebied van leerlingenzorg, zoals het Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de inzet van extra ondersteuning binnen de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Job Heijltjes.

Schoolondersteuningsprofiel
Onderwijs op maat voor alle leerlingen; zorg op maat voor alle leerlingen. Twee zaken die in de onderwijsvisie van Het Rijks vmbo campus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het school ondersteuningsprofiel (SOP) leest u hoe deze zaken op onze school georganiseerd zijn.