Onderwijskosten

Ouders zijn uiteraard vrij in de aanschaf van boeken. De school heeft een contract gesloten met de firma Iddink en betaalt bij afname via Iddink de schoolboeken.

Deze gratis schoolboeken kunnen via de site www.iddink.nl besteld worden. Hiervoor dient wel een borg van € 75,- betaald te worden die na afloop weer terugbetaald wordt, als de boeken in goede staat worden ingeleverd.

Als de boeken tijdig vóór de zomervakantie besteld zijn, worden ze aan het eind van de zomervakantie thuis bezorgd. Het inleveren van de boeken verloopt via de school.

Via Iddink kunnen desgewenst ook leermiddelen besteld worden die niet "gratis" zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke. Ruim voor de zomervakantie ontvangen de ouders van de firma Iddink uitvoerige informatie over het bestellen en inleveren van boeken. Nieuwe leerlingen ontvangen schriftelijke bestelinformatie via de school. 

Ouderbijdrage
Van het Ministerie ontvangt de school jaarlijks een vergoeding voor onder meer de instandhouding en het onderhoud van het schoolgebouw, de verwarmings- en elektriciteitskosten, aanschaf van schoolinventaris en schoonmaakkosten. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor activiteiten zoals b.v.:

  • Introductie-activiteiten
  • Vieringen
  • Diploma-uitreiking
  • Voorstellingen op cultureel gebied
  • Muziekavonden
  • Extra sportactiviteiten
  • Schoolfeesten

Deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met de dMR.
Ouders die meer dan twee kinderen op het Het Rijks hebben, hoeven voor het derde en volgende kind geen ouderbijdrage te betalen.

In principe is deze ouderbijdrage vrijwillig. Indien de ouderbijdrage niet wordt betaald, kan de leerling niet deelnemen aan deze activiteiten. Wil een leerling toch deelnemen aan een activiteit of een excursie, dan zullen de kosten van deze excursie of activiteit bij de ouders in rekening worden gebracht.

Stichting Leergeld Nijmegen
Voor sommige ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn soms niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Leergeld ondersteuning bieden zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. Deze stichting helpt kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben.

Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een huisbezoek kan Stichting Leergeld beoordelen of de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u kunnen worden betaald.

Bent u al cliënt bij Stichting Leergeld neem dan tijdig contact op (ouderbijdrage voor de zomervakantie, cultuur/schoolreizen in september van het nieuwe schooljaar).

Telefoon (024) 323 76 44 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur

info@stichtingleergeldnijmegen.nl

www.leergeldnijmegen.nl

 

WIS-Collect

WIS Collect wordt door de school gebruikt om o.a. de facturen en betalingen van de schoolkosten en ouderbijdrage te digitaliseren.

Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan.

Ongevallenverzekering
De school heeft voor alle leerlingen een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten.
Dit betekent dat kosten van geneeskundige hulp bij ongevallen tijdens schooluren, tijdens de reis van huis naar school en terug (rechtstreeks komen en gaan) en tijdens evenementen, voor zover deze niet elders zijn verzekerd, hiermee gedekt zijn. Onder het rechtstreeks komen en gaan wordt verstaan de noodzakelijke reistijd met een maximum van 1 uur.
In gevallen waarbij een langere reistijd noodzakelijk is, wordt dekking verleend, mits aangetoond. Ouders hoeven in dit geval niet de eigen verzekering aan te spreken.
Materiële schade is echter niet verzekerd.