Aanmelden

Aanmelden leerjaar 1

Het Rijks VMBO Campus kan leerlingen plaatsen waarbij uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In principe komen alle leerlingen, die van de basisschool het advies voor VMBO gekregen hebben, in aanmerking voor plaatsing. Dit advies van de basisschool is bindend.
Voor een aanmelding zijn de volgende documenten nodig:

 • aanmeldformulier van Het Rijks
 • het uniforme aanmeld- en adviesformulier dat is verstrekt door de basisschool
 • een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of een kopie van de ID –kaart incl. BSN-nummer.

Een aanmeldformulier is te krijgen op school, bijvoorbeeld op onze ontdekdagen op 23 en 24 februari, of hier te downloaden.

 

Plaatsingsprocedure en tijdpad betreffende aanmelding schooljaar 2018-2019.

 

Datum 2018

Activiteit

23 en 24 februari

Ontdekdagen

21 februari t/m 5 maart

Inleveren aanmeldformulier bij Het Rijks

7 maart

Eerste loting op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

9 maart

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldformulier en resultaat van eventuele loting

16 maart

Definitieve aanmelding op VO-school van uitgelote leerlingen 1e ronde

23 maart

Uiterlijke datum PO voor opsturen onderwijskundige rapporten en gegevens leerlingvolgsystemen van betrokken leerlingen 1e ronde

30 maart

Uiterlijke datum PO voor opsturen onderwijskundige rapporten en gegevens leerlingvolgsystemen van betrokken leerlingen 2e ronde

20 april

School stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6 weken termijn). Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. ingeval van zorgplicht) kan de school besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal vier weken verlengen.

6 juni Kennismakingsavond nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers


Meer informatie over de onderbouw? Klik hier.

 

Plaatsing

Het Rijks VMBO Campus kan 160 leerlingen plaatsen met een advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is er ruimte voor leerlingen met een (G)T advies. Hiervoor geldt geen instroombeperking.

 

Toelating

De definitieve beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.

Aanmelden leerjaar 2

Ruimte voor instroom in leerjaar 2.
In principe staat Het Rijks open voor instroom van leerlingen van andere scholen. Op dit moment in het schooljaar hebben wij echter nog onvoldoende zicht op de ruimte voor instroom. Deze ruimte voor instromers is mede afhankelijk van de te verwachten groepsgrootte.
Wij verwachten hierover eind mei meer duidelijkheid te hebben. Dan zullen we ook pas duidelijkheid kunnen geven over de aanmeldingen voor instroom.

Voor het tweede leerjaar hanteren we de volgende maxima:
basis klas: 16 ll
basis/kader klas: 18 lln
kader/gemengd/theoretisch-klas: 20 à 22 lln

Een aanmeldformulier is op te vragen bij de leerlingadministratie van de school. Telefoonnummer 024-352 36 80 of via e-mail info@het-rijks.nl.

Het aanmeldformulier moet worden verzonden naar de leerlingadministratie van de school. Het Rijks, Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen
Na het inleveren van het aanmeldformulier, word je z.s.m. uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Thijs Dovermann, teamleider leerjaar 1 en 2; (024-3523680; t.dovermann@het-rijks.nl)

Voor vragen over extra ondersteuningsmogelijkheden:
Marloes Hiethaar, zorgcoördinator/orthopedagoog (024-3523680; m.hiethaar@het-rijks.nl) en Job Heijltjes, zorgcoördinator (024-3593747; j.heijltjes@het-rijks.nl)

Toelating

De definitieve beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.


Aanmelden leerjaar 3

Ruimte voor instroom in leerjaar 3.
In principe staat Het Rijks open voor instroom van leerlingen van andere scholen. Op dit moment in het schooljaar hebben wij echter nog onvoldoende zicht op de ruimte voor instroom. Deze ruimte voor instromers is mede afhankelijk van de te verwachten groepsgrootte.
Wij verwachten hierover eind mei meer duidelijkheid te hebben. Dan zullen we ook pas duidelijkheid kunnen geven over de aanmeldingen voor instroom.

Voor het derde leerjaar hanteren we de volgende maxima:
basis klas: 18 lln
kader klas: 20 lln
gemengd/theoretisch klas: 22 lln

Onderwijsaanbod
De leerlingen in de basis of kader beroepsgerichte leerwegen kiezen voor een profiel:

 • Economie & ondernemen E&O
 • Bouwen-wonen-interieur BWI
 • Horeca-bakkerij-recreatie HBR
 • Media-Vormgeving-ICT MVI
 • Mobiliteit en transport M&T
 • Produceren-installeren-energie PIE
 • Zorg & Welzijn Z&W

De leerlingen van de gemengde leerweg:

 • volgen het intersectorale programma Dienstverlening & Producten.

De leerlingen van de theoretische leerweg:

 • volgen naast het programma van de theoretische leerweg ook het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten (VMBO-T+).

Aanmelden kan door een aanmeldformulier op te vragen bij de leerlingadministratie van de school. T: 024-352 36 80 of E: info@het-rijks.nl.

Het aanmeldformulier moet worden verzonden naar de leerlingadministratie van de school. Het Rijks, Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen
Na het inleveren van het aanmeldformulier, word je z.s.m. uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
- profiel Z&W:
Marjo Verberk, teamleider Z&W,
T: 024-3593747
E: m.verberk@het-rijks.nl


- profiel E&O:
Hans Leenders, teamleider E&O,
T: 024-3593747
E: h.leenders@het-rijks.nl

- profielen HBR, MVI, PIE, BWI. M&T:
Frank Smits, coördinator interne organisatie,
T: 024-3523680
E: f.smits@het-rijks.nl

- gemengde en theoretisch leerweg:
Richard van Wijk, teamleider GT
T: 024-3523680
E: r.vwijk@het-rijks.nl

 

Voor vragen over extra ondersteuningsmogelijkheden:
Marloes Hiethaar, zorgcoördinator/orthopedagoog (024-3523680; m.hiethaar@het-rijks.nl) en Job Heijltjes, zorgcoördinator (024-3593747; j.heijltjes@het-rijks.nl)

 

Een kijkje nemen in de school?

Via de decaan van je huidige school kun je tot 7 maart 2018 opgeven voor een meeloopactiviteit bij 1 van de profielen van het 3e leerjaar. De meeloopactiviteit wordt in de periode van 20 maart t/m 4 april 2018 georganiseerd.

Na 7 maart 2018 kun je via dit emailadres je opgeven voor de meeloopactiviteit f.smits@het-rijks .

 

Toelating

De definitieve beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.