Klachten

Algemeen

Bijna altijd kunnen klachten binnen de school, door onderling overleg met de direct betrokkene, worden opgelost. Of indien nodig door tussenkomst van een vertrouwenspersoon de schoolleiding of het bestuur.

Vertrouwenspersonen

Door het bestuur zijn de volgende vertrouwenspersonen aangesteld:

  • Larisa Cichy (l.cichy@het-rijks.nl)
  • Freek Boetier (f.boetier@het-rijks.nl)

Klachtenregeling

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de contactpersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de regionale klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl).

De bovenschoolse klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het (nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren.

De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht.

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in het reglement Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen. In het reglement staat  de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de school of de website van de Stichting Geschillenregelingen.

Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend bij de commissie per brief naar het volgende adres:

Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

of per email: secretariaat@klachtberoepvonijm.nl

Voor de volledige reglementen van de klachtencommissie of de commissie van beroep Examens, kijkt u op onze downloads pagina.